Posts

Bài tập lưng xô Pulldown

Bài tập cơ ngực dưới và tay sau Dip

Bài tập tay sau Dumbbell Kick Back

Bài tập cẳng tay Palms Down Wrist Curl

Bài tập cẳng tay Wrist Curl

Bài tập ngực trên Incline Dumbbell Press

Bài tập ngực trên Incline Dumbbell Flyes

Bài tập tay sau Triceps Pushdown

Bài tập tay sau Standing Dumbbell Triceps Extension

Bài tập cơ xô Straight Arm Pulldown (V2)

Bài tập hít xà đơn cho cơ lưng xô Pull-up

Bài tập cơ xô Straight Arm Pulldown (V1)

Bài tập tay sau Reverse Grip Triceps Pushdown

Bài tập lưng xô Smith Machine Reverse Grip Bent-Over Rows

Bài tập tay trước Dumbbell Alternate Bicep Curl

Bài tập cơ bụng Decline Crunch

Bài tập cơ bụng Decline Crunch - Each Side

Bài tập cơ bụng Seated Leg Tucks

Bài tập tay sau Standing One-Arm Dumbbell Triceps Extension

Bài tập cơ tay trước Barbell Curl