Posts

Hướng dẫn hít đất đúng cách tập ngực, tay sau, vai

Bài tập lưng xô Pulldown

Bài tập tay sau One arm cable triceps extension

Bài tập cơ ngực dưới và tay sau Dip

Bài tập tay sau Lying E-Z Bar Triceps Extension

Bài tập tay sau Dumbbell Kick Back

Bài tập cẳng tay Palms Down Dumbbell Curl

Bài tập cẳng tay Palms Down Wrist Curl

Bài tập cẳng tay Wrist Curl

Bài tập ngực trên Incline Dumbbell Press

Bài tập ngực trên Incline Dumbbell Flyes

Bài tập tay sau Triceps Pushdown

Bài tập tay sau Standing Dumbbell Triceps Extension

Bài tập cơ xô Straight Arm Pulldown (V2)

Bài tập hít xà đơn cho cơ lưng xô Pull-up

Bài tập tay sau Cable Triceps Extension

Bài tập tay sau Reverse Grip Triceps Pushdown

Bài tập lưng xô Smith Machine Reverse Grip Bent-Over Rows

Bài tập cơ bụng Hanging Leg Raise

Bài tập tay trước Dumbbell Alternate Bicep Curl